0 ks

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I - Základné pojmy

 • Prevádzkovateľom internetového obchodu je Mcousins s.r.o., Kratina 137/390, 941 43 Dolný Ohaj, IČO: 48 268 909 a N+F s.r.o., Lúky 1134/61, 952 01 Vráble, IČO: 51 775 026
 • Locoburgers.sk je internetový portál, na ktorom Používatelia môžu vyhľadávať a objednávať on-line jedlá, nápoje z ponuky.
 • Používateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby portálu locoburgers.sk predovšetkým on-line objednávanie jedál z ponuky.
 • Objednávka je zoznam požadovaného tovaru (jedlo, nápoje), ktoré Používateľ odosiela z locoburgers.sk do prevádzky spolu s dodatočnými údajmi: meno, priezvisko a adresa Používateľa, e-mailová adresa, požadovaný čas doručenia jedla, telefonický kontakt na Používateľa.

Článok II - Základné podmienky

 • Využívanie služieb portálu locoburgers.sk je možné so súhlasom Používateľa s týmito Podmienkami používania locoburgers.sk
 • Používateľ si môže objednať akékoľvek jedlo, ktoré je uvedené v ponuke zverejnené na portáli locoburgers.sk
 • Používateľ vyplnením objednávkového formulára, kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ a následným potvrdením Objednávky zo strany Prevádzkovateľa uzatvára s Prevádzkovateľom platnú Zmluvu, na základe ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje dodať jedlo a Používateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednané jedlo pri prevzatí Objednávky. Storno Objednávky po kliknutí na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ nie je možné.
 • Používateľ môže za svoju objednávku zaplatiť v prípade donášky vopred platobnou kartou alebo hotovosťou na prevádzke pri osobnom odbere

Článok III - Práva a povinnosti Používateľa

 • Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony.
 • Používateľ je povinný poskytnúť aktuálne, správne a pravdivé údaje.
 • Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojich údajov.
 • Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby portálu locoburgers.sk využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb portálu locoburgers.sk, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.

Článok IV - Zodpovednosť za škodu

 • Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu locoburgers.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb portálu locoburgers.sk, ani za spôsob akým služby portálu locoburgers.sk Používatelia využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu locoburgers.sk Používateľom, či tretími osobami.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu locoburgers.sk.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu locoburgers.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 • Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť locoburgers.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť portálu locoburgers.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli locoburgers.sk, alebo v súvislosti s nefunkčnosťou a chybovosťou portálu locoburgers.sk alebo v súvislosti s činnosťou iných používateľov či z iných dôvodov.

Článok V - Reklamačný poriadok

(podľa ustanovení §18 Zákona 250/2007 Zbierky zákonov o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov)

I. Všeobecné ustanovenia
1. Predávané jedlo, nápoj alebo tovar musia mať požadovanú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musia byť bez závad, pripravené podľa vypracovaných receptúr a kalkulácií, správnym technologickým postupom a podľa zásad SVP.
2. Obsluha zodpovedá za prípadné závady, ktoré má predávané jedlo alebo nápoj pri jej prevzatí spotrebiteľom. Pri predávaní za nižšiu cenu (akciu) nezodpovedá obsluha za vadu, pre ktorú bola ponúknutá a dojednaná nižšia cena.
3. Vlastnícke právo kupovaného jedla, nápoja a tovaru prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia.
4. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia daného jedla, nápoja alebo tovaru.
5. Ak je na predávanom tovare, jeho obale vyznačená záručná lehota, tá sa skončí uplynutím tejto lehoty a je zakázané po tejto lehote ho predávať.

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie
1. V prevádzkarni musí spotrebiteľ reklamovať nedostatky ihneď po zistení chyby jedla alebo nápoja ( nižšia hmotnosť, nedomeraný nápoj, ako sú deklarované v jedálnom a nápojovom lístku, resp. prechladený nápoj alebo nevychladený v správnej teplote, studené jedlo a pod.) a to ešte pred skonzumovaním a zaplatením.
2. Rovnako to platí aj pre reklamácie napr. za nedodržanie predpisov o osobnej a prevádzkovej hygiene - špinavý obrus, plný popolník, znečistený pracovný odev a pod.
3. Spotrebiteľ je povinný uplatniť právo reklamácie bez zbytočného odkladu. Ak je jedlo, nápoj alebo tovar naďalej požívaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.
4. Nedostatok sa musí uplatniť ihneď, nie keď spotrebiteľ jedlo, nápoj alebo tovar skonzumuje. Reklamácia sa v takom prípade neuznáva vôbec.

III. Miesto uplatnenia reklamácie
1. Reklamáciu si spotrebiteľ uplatňuje u obsluhujúceho čašníka, vedúceho zamestnanca, majiteľa spoločnosti alebo e-mailom na info@locoburgers.sk.

IV. Odstrániteľné vady
1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a obsluha je povinná túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
2. Za odstrániteľné vady sa považujú vady, ktorých odstránením neutrpí kvalita a vlastnosti jedla, nápoja alebo tovaru.
3. V prípade, že reklamované jedlo ,nápoje a tovar ešte neboli vôbec požité, môže kupujúci požadovať výmenu.

V. Neodstrániteľné vady
1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa jedlo, nápoj a tovar mohli riadne užívať ako bez vady, má spotrebiteľ právo od kúpy odstúpiť aj po jej zaplatení a finančné prostriedky mu budú vrátené.

Článok VI - Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je detailne popísaná tu.


Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky používania portálu locoburgers.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami používania sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ustanovenia Všeobecných pravidiel pre servery prevádzkované spoločnosťou locoburgers.sk.
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu locoburgers.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa na portál locoburgers.sk.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach portálu locoburgers.sk. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok používania. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

V Nových Zámkoch, dňa 22.03. 2020