0 ks

Ochrana osobných údajov

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky tovary a služby ponúkané našou spoločnosťou a obsahujú informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov určené pre našich zákazníkov. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli predávať kvalitný tovar a poskytovať kvalitné služby a tiež na to, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku tovarov a služieb pre Vás. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým ako vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou. Tým, že vstúpite do právneho vzťahu s našou spoločnosťou a/alebo jej poskytnete niektoré svoje osobné údaje, vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. V opačnom prípade očakávame, že sa ihneď prestanete akýmkoľvek spôsobom zúčastňovať obchodnej činnosti vykonávanej našou spoločnosťou, či s nami akokoľvek spolupracovať, a neposkytnete nám, alebo nám prestanete poskytovať Vaše osobné údaje. Vezmite prosím na vedomie, že v niektorých prípadoch nám neposkytnutie Vašich osobných údajov môže čiastočne alebo úplne brániť v predaji tovarov alebo v poskytovaní služieb, ktoré ponúkame.

I. Prevádzkovateľ

Mcousins s.r.o.
Sídlo: Kratina 137/390, 941 43 Dolný Ohaj
IČO: 36 008 303
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nové Zámky, oddiel Sro, vložka č. 39351/N.
/ďalej aj ako “prevádzkovateľ”


II. Súhlas dotknutej osoby

Návštevník internetovej stránky /ďalej aj ako „dotknutá osoba“/ zaslaním objednávky resp. kontaktného formuláru a formuláru pre franchising dáva prevádzkovateľovi súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby prevádzkovateľ spracovával a uschovával jeho osobné údaje na účel uvedený v bode III. nižšie a v rozsahu uvedenom v bode IV. nižšie a ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Dotknutá osoba zároveň prehlasuje, že dáva svoj súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do štátov Európskej únie za rovnakým účelom. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby prevádzkovateľovi.


III. Účel spracúvania osobných údajov

a) Uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu (Merch),
b) Vystavenie daňového dokladu – faktúry,
c) Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru,
d) Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty,
e) Evidencia zákazníkov na administratívne účely,
f) Evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácií,
g) Evidencia pohľadávok a ich vymáhanie,
h) Marketingové aktivity, informácie o akciách, novinkách a zľavách,
i) Riešenie franchisingovej spolupráce,
j) Odpoveď na správy z kontaktného formulára.

 1. Zoznam spracúvaných osobných údajov
  1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi.
  2) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu:
  a) meno a priezvisko, reps. názov spoločnosti
  b) bydlisko
  c) kontaktné údaje (tel. č., email)
  d) údaje o objednávkach
  e) bankové spojenie
  3) V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú vyššie uvedené, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo vzájomného obchodného vzťahu založeného na kúpe a predaji tovaru /kúpnej zmluve/ formou prijatia objednávky a dodania tovaru.
 2. Poskytnutie osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Dotknutá osoba je povinná vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.
  2. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
  3. Pri odovzdávaní zaplateného tovaru je nutné, aby dotknutá osoba umožnila prevádzkovateľovi alebo dopravcovi overenie jeho totožnosti.
 3. Sprístupnenie osobných údajov
  Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb vo vyššie uvedenom rozsahu a za vyššie uvedeným účelom sprostredkovateľovi v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov a takisto prepravnej spoločnosti a zazmluvnené právnické osoby. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť prepravnú spoločnosť za účelom skvalitnenia služieb pre zákazníkov.

VII. Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ osobné údaje kupujúcich nezverejňuje.


VIII. Poučenie o právach dotknutej osoby

1) Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) ZOOÚ možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu.

4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 ZOOÚ. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

10) Dotknutá osoba môže svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. uplatniť na emailovej adrese info@locoburgers.sk alebo osobne v sídle prevádzkovateľa informačného systému.

 

V Nových Zámkoch, dňa 22.03. 2020